Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Oan án Nguyễn Thanh Chuẩn!!!!!

(nguồn http://vn.news.yahoo.com/v%E1%BB%A5-%C3%B4ng-nguy%E1%BB%85n-thanh-ch%E1%BA%A5n-tri%E1%BB%87u-t%E1%BA%ADp-nh%E1%BB%AFng-020038310.html) ....