Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Múa gậy rừng hoang: ThamLão già ghé Thế tôn, mỗi tay cầm một bịch xoài vừa chín, mỗi bịch chia đều 6 quả.

- Buông xuống đi!

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

chú phá kinh Duy Ma Cật (8)Bấy giờ, Trưởng giả Bửu Tích thuyết kệ xong, bạch Phật rằng:
- Bạch Thế Tôn! Năm trăm trưởng giả này đều đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Múa gậy rừng hoang: Thân khẩu ýMột ngày khá quởn (rảnh rỗi) ông lão lại ghé Thế tôn tham vấn:

- Thưa Thế tôn, người tu tịnh tâm nghiệp thân khấu ý tức là đi theo đường của Thế tôn phải không ạ!

chú phá kinh Duy Ma Cật (7)Đảnh lễ Đức Phật đại tinh tấn.
Đảnh lễ bậc đặng vô sở úy,