Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Mười bốn điều răn không phải của Phật1. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là Chính mình
Vì người kiên cố chấp hữu ngã, từ ngã hư dối do 7 thức vọng động bị cảnh trói buộc sinh ra tất cả phiền não.