Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Mắt Saigon: Niệm lục tự Di Đà (1)Trong đầu kinh thường luôn có nghi thức niệm (kèm lễ bái) Nam mô A Di Đà Phật.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Thơ thẩn


Lâu rồi không dám nghe lại tiếng hát cô Khánh Ly vì giọng hát đó đã từng luôn mê hoặc…

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Mắt Saigon: Ba lờiPhàm nói hay luận về phật pháp tất đã buông lời, lập lý. Nếu khiến người ôm lấy kiến chấp, khiến người lầm lạc cho đến khiến người nghi sợ thối lui thì người nói luận ấy chịu quả báo thật không lường được.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Mắt Saigon: Tâm lượng (2)3) Đối tượng giải quyết của Phật học là ý thức gây rắc rối.
* Niệm: Thế giới vũ trụ qua nhãn căn và nhãn thức tự sanh một thế giới ảo trong não, cái duy nhất mà con người cùng mọi loài hàm linh thấy nghe … biết thảy đều trong thế giới ảo này, thảy do tâm sanh (7 thức) nên gọi là tâm lượng, cũng là pháp giới.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Mắt Saigon: Tâm lượng (1)1) Thế giới vũ trụ không hề là đối tượng nghiên cứu của Phật:
Vũ trụ hữu biên hay vô biên cũng như gồm những gì, hoạt động ra sau theo các nguyên lý định luật gì hoàn toàn không hề được đưa ra. Nhưng Phật dựa trên quan niệm sự hình thành của thế giới vũ trụ gồm tứ đại (đất, nước, gió, lửa).