Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Vô đềVô cớ càn khôn đã tự minh
Hổn mang chưa định rõ thanh bình
Bão che bờ cát người an giấc
Trăng chiếu bãi xanh núi chuyển mình
Vỗ cánh chim trời nào ẩn dấu
Bén hương hồ nước chẳng soi hình
Trúc xanh lá biếc ai hòa sắc
Hoa rụng không nương. Khách hữu tình!

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Vô đềRừng hoang cỏ rậm gió mênh mang
Hữu ý gốc đa đứng cửa làng
Cảnh chẳng trói người, người tự trói
Sự đâu mang lý, lý liền mang!
Công phu như huyễn lừa xem giếng
Giới hạnh tam thừa thỏ ngủ hang
Chẳng nắm không buông làm sao nói?
Bấp bênh trong nước ánh trăng vàng.
.