Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Múa gậy rừng hoang: Sạch sành sanhÔng lão ngồi nhìn Tổ uống trà. Rõ ràng Tổ vẫn như mọi người uống bằng miệng, cầm ly bằng tay có gì là lạ! Thế tôn cũng thế thôi.

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Múa gậy rừng hoang: Phép lạLão lại lò mò đi của người chẳng biết đốt thời gian bằng cách nào khác của tuổi già vô tích sự! Lão lại ghé Thế tôn cúng dường mà theo như lão biết! Bất cứ cái gì miễn là lòng thành, và không phải đồ ăn cắp hay đồ ăn mặn.

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Chú phá kinh Duy ma Cật (11)

Phẩm phương tiện.


Lúc ấy trong thành Tỳ Da Ly, có vị trưởng giả tên là Duy Ma Cật,